Regjeringen har svart. Aldersdiskriminering er lovlig og det vil de ikke gjøre noe med. Her er svaret deres:

Svar på personhenvendelse – tildeling av koronapenger til selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak

Vi viser til din henvendelse datert 4. mai til kultur- og likestillingsministeren. Kultur- og likestillingsdepartementet har oversendt saken til Arbeids- og sosialdepartementet som rette fagdepartement.

I din e-post stiller du spørsmål om hvorfor kompensasjonsordningen for selvstendige næringsdrivende har en aldersgrense på 67 år. Begrunnelsen er at ordningen skal ha den samme aldersgrensen som andre midlertidige inntektssikringsordninger i folketrygden. Alderspensjon er den primære offentlige inntektssikringsordningen for personer etter fylte 67 år.

Du reiser også spørsmål om det er aldersdiskriminering at ordningen har en øvre aldersgrense. Vi viser her til likestillings- og diskrimineringslovens § 9 som sier følgende:

Ǥ 9. Lovlig forskjellsbehandling

Forskjellsbehandling er ikke i strid med forbudet i § 6 når den

a)har et saklig formål
b)er nødvendig for å oppnå formålet og
c)ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles.

I arbeidsforhold og ved valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og innleide arbeidstakere er direkte forskjellsbehandling på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk bare tillatt hvis denne egenskapen har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket, og vilkårene i første ledd er oppfylt.

Aldersgrenser som følger av lov eller forskrift, og fordelaktige priser på grunn av alder, er ikke i strid med forbudet i § 6.»

Aldersgrensen er fastsatt i forskrift. Den har et saklig formål ved at det innføres en ny inntektssikringsordning for personer som har blitt rammet av tiltak for å bekjempe korona-pandemien og som per i dag ikke har noen annen offentlig inntektssikringsordning. For personer over 67 år er alderspensjon en annen offentlig inntektssikringsordning.

Selvstendig næringsdrivende kan få dekket uunngåelige faste kostnader gjennom kompensasjonsordningen som Skatteetaten forvalter. Denne ordningen er laget for å ivareta virksomheten, og har derfor ingen aldersgrense.

Med hilsen

Odd Wålengen (e.f.)avdelingsdirektør  

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn